Đội ngũ Cán bộ

1.BỘ MÔN ĐẠI SỐ - HÌNH HỌC
PGS.TS. Cao Huy Linh
- Chức vụ/ chức danh nghề nghiệp: Trưởng Bộ môn, GVCC
- Nơi đào tạo, năm bảo vệ TS: Viện Toán học, 2009
- Năm phong PGS: 2015
- Lĩnh vực nghiên cứu: Đại số giao hoán
- Email: caohuylinh@hueuni.edu.vn
- CV: Link CV
GS.TS. Lê Văn Thuyết
- Chức vụ/ chức danh nghề nghiệp: GVCC
- Nơi đào tạo, năm bảo vệ TS: Viện Toán học, 1992
- Năm phong GS: 2007
- Lĩnh vực nghiên cứu: Lý thuyết vành và môđun
- Email: lvthuyet@hueuni.edu.vn
- CV: Link CV
PGS.TS. Đoàn Thế Hiếu
- Chức vụ/ chức danh nghề nghiệp: GVCC
- Nơi đào tạo, năm bảo vệ TS: Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội, 2000
- Năm phong PGS: 2005
- Lĩnh vực nghiên cứu: Hình học – Tôpô
- Email: dthieu@hueuni.edu.vn
- CV: Link CV
PGS.TS. Phan Văn Thiện
- Chức vụ/ chức danh nghề nghiệp: GVCC
- Nơi đào tạo, năm bảo vệ TS: Viện Toán học, 2002
- Năm phong PGS: 2013
- Lĩnh vực nghiên cứu: Đại số giao hoán
- Email: phanvanthien@hueuni.edu.vn
- CV: Link CV
TS. Trần Quang Hóa
- Chức vụ/ chức danh nghề nghiệp: Phó trưởng khoa, GV
- Nơi đào tạo, năm bảo vệ TS: Đại học Paris VI (Pháp), 2017
- Lĩnh vực nghiên cứu: Đại số giao hoán
- Email: tranquanghoa@hueuni.edu.vn
- CV: Link CV
TS. Trần Nguyễn Khánh Linh
- Chức vụ/ chức danh nghề nghiệp: GV
- Nơi đào tạo, năm bảo vệ TS: Đại học Passau (Đức), 2015
- Lĩnh vực nghiên cứu: Đại số giao hoán
- Email: tnkhanhlinh@hueuni.edu.vn
- CV: Link CV
TSKH. Lê Ngọc Long
- Chức vụ/ chức danh nghề nghiệp: GV
- Nơi đào tạo, năm bảo vệ TS: Đại học Passau (Đức), 2015
- Lĩnh vực nghiên cứu: Đại số giao hoán
- Email: lelong@hueuni.edu.vn
- CV: Link CV
TS. Huỳnh Đình Tuân
- Chức vụ/ chức danh nghề nghiệp: GV
- Nơi đào tạo, năm bảo vệ TS: Đại học Paris 11 (Pháp), 2016
- Lĩnh vực nghiên cứu: Hình học phức, Lý thuyết Nevanlinna
- Email: hdtuan.dhsp@hueuni.edu.vn
- CV: Link CV
TS. Văn Đức Trung
- Chức vụ/ chức danh nghề nghiệp: GV
- Nơi đào tạo, năm bảo vệ TS: Đại học Genoa (Ý), 2021
- Lĩnh vực nghiên cứu: Đại số giao hoán
- Email: vdtrung@hueuni.edu.vn
- CV: Link CV
TS. Nguyễn Thị Mỹ Duyên
- Chức vụ/ chức danh nghề nghiệp: GVC
- Nơi đào tạo, năm bảo vệ TS: Đại học Sư phạm HCM (2021)
- Lĩnh vực nghiên cứu: Hình học – Tôpô
- Email: ntmduyen@hueuni.edu.vn
- CV: Link CV
ThS. Nguyễn Thị Thanh Loan
- Chức vụ/ chức danh nghề nghiệp: GV
- Nơi đào tạo, năm bảo vệ TS:
- Lĩnh vực nghiên cứu: Hình học – Tôpô
- Email: nttloan.dhsp@hueuni.edu.vn
- CV: Link CV
TS. Nguyễn Thành Thái
- Chức vụ/ chức danh nghề nghiệp: GV
- Nơi đào tạo, năm bảo vệ TS: Đại học Tulane (Hoa Kỳ), 2022
- Lĩnh vực nghiên cứu: Đại số giao hoán, Đại số giao hoán tổ hợp
- Email: tnguyen11@tulane.edu
- CV: Link CV
2. BỘ MÔN GIẢI TÍCH
TS. Trần Thiện Tín
- Chức vụ/ chức danh nghề nghiệp: Trưởng Bộ môn, GV
- Nơi đào tạo, năm bảo vệ TS: Đại học Missouri – Columbia (Hoa Kỳ), 2020
- Lĩnh vực nghiên cứu: Giải tích Fourier.
- Email: tranthientin@hueuni.edu.vn
- CV: Link CV
TS. Nguyễn Văn Hạnh
- Chức vụ/ chức danh nghề nghiệp: GV
- Nơi đào tạo, năm bảo vệ TS: Đại học Missouri – Columbia (Hoa Kỳ), 2016
- Lĩnh vực nghiên cứu: Giải tích Fourier, giải tích phức.
- Email: nvhanh@hueuni.edu.vn
- CV: Link CV
TS. Lê Thị Như Bích
- Chức vụ/ chức danh nghề nghiệp: GVC
- Nơi đào tạo, năm bảo vệ TS: Đại học tổng hợp Saint Petersburg (Nga), 2010
- Lĩnh vực nghiên cứu: Giải tích Fourier, biến đổi wavalet.
- Email: ltnbich@hueuni.edu.vn
- CV: Link CV
TS. Nguyễn Thái An
- Chức vụ/ chức danh nghề nghiệp: GV
- Nơi đào tạo, năm bảo vệ TS: Viện Toán học, 2016
- Lĩnh vực nghiên cứu: Lý thuyết tối ưu.
- Email: nguyenthaian@hueuni.edu.vn
- CV: Link CV
TS. Phạm Đình Đồng
- Chức vụ/ chức danh nghề nghiệp: GV
- Nơi đào tạo, năm bảo vệ TS: Đại học Oakland (Hoa Kỳ), 2022.
- Lĩnh vực nghiên cứu: Giải tích, PDE.
- Email: pddong@hueuni.edu.vn
- CV: Link CV
ThS. Võ Ngọc Cương
- Chức vụ/ chức danh nghề nghiệp: GV
- Nơi đào tạo, năm bảo vệ TS:
- Lĩnh vực nghiên cứu: Giải tích.
- Email: vncuong@hueuni.edu.vn
- CV: Link CV
3. BỘ MÔN PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TOÁN
TS. Nguyễn Đăng Minh Phúc
- Chức vụ/ chức danh nghề nghiệp: Trưởng Bộ môn, GVC
- Nơi đào tạo, năm bảo vệ TS: Đại học Sư phạm Vinh, 2014
- Lĩnh vực nghiên cứu: Giáo dục Toán.
- Email: ndmphuc@hueuni.edu.vn
- CV: Link CV
PGS.TS. Trần Kiêm Minh
- Chức vụ/ chức danh nghề nghiệp: Trưởng khoa, GVCC
- Nơi đào tạo, năm bảo vệ TS: Đại học Paris 7 (Pháp), 2011
- Năm phong PGS: 2017
- Lĩnh vực nghiên cứu: Giáo dục Toán.
- Email: tkminh@hueuni.edu.vn
- CV: Link CV
TS. Nguyễn Thị Tân An
- Chức vụ/ chức danh nghề nghiệp: GVC
- Nơi đào tạo, năm bảo vệ TS: Đại học Sư phạm Thành phố HCM, 2014
- Lĩnh vực nghiên cứu: Giáo dục Toán.
- Email: nttaman@hueuni.edu.vn
- CV: Link CV
TS. Trần Dũng
- Chức vụ/ chức danh nghề nghiệp: GV
- Nơi đào tạo, năm bảo vệ TS: Đại học Missouri – Columbia (Hoa Kỳ), 2014
- Lĩnh vực nghiên cứu: Giáo dục Toán.
- Email: trandung@hueuni.edu.vn
- CV: Link CV
TS. Nguyễn Thị Duyến
- Chức vụ/ chức danh nghề nghiệp: GVC
- Nơi đào tạo, năm bảo vệ TS: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2014
- Lĩnh vực nghiên cứu: Giáo dục Toán.
- Email: ntduyen@hueuni.edu.vn
- CV: Link CV
TS. Tạ Thị Minh Phương​
- Chức vụ/ chức danh nghề nghiệp: GV
- Nơi đào tạo, năm bảo vệ TS: Đại học Sư phạm, Đại học Huế, 2021
- Lĩnh vực nghiên cứu: Giáo dục Toán.
- Email: ttmphuong@hueuni.edu.vn
- CV: Link CV

 

 

CN. Nguyễn Ngọc Thanh
- Chức vụ/ chức danh nghề nghiệp: Trợ giảng
- Nơi đào tạo, năm bảo vệ TS: 
- Lĩnh vực nghiên cứu: Giáo dục Toán.
- Email: thanhbinh11569@gmail.com
 
CN. Trần Lương Diệu Trà
- Chức vụ/ chức danh nghề nghiệp: Thư ký VPK
- Email: trantradhsphue@gmail.com

 

Nguồn: Khoa Toán học
tranquanghoa post: 2024-03-18 10:52:44 PM

Right menu loadding...
0
Thành lập từ năm
0
GV trình độ GS/PGS/TS
0
Nghiên cứu sinh
0
Bài báo WoS năm 2023
0
Tài liệu nội sinh
0
Bằng khen (Thủ tướng, Bộ GD&ĐT)