Lãnh đạo qua các thời kỳ

2020-2025

Trưởng khoa
PGS.TS. Trần Kiêm Minh

Phó Khoa
TS. Trần Quang Hoá

2015-2020

Trưởng khoa
PGS.TS Trần Kiêm Minh

Phó Khoa
TS. Lê Thị Như Bích

2010-2015

Trưởng khoa
PGS.TS. Đoàn Thế Hiếu

Phó Khoa
TS. Trương Văn Thương

2003-2010

Trưởng khoa
PGS.TS Lê Văn Hạp

Phó Khoa
TS. Trương Văn Thương
PGS.TS. Trần Vui

2000-2002

Trưởng khoa
PGS.TS. Nguyễn Hoàng

Phó Khoa
PGS.TS. Lê Văn Hạp

1994-2000

Trưởng khoa
ThS. Nguyễn Trọng Chiến

Phó Khoa
PGS.TS. Nguyễn Hoàng

1990-1994

Trưởng khoa
PGS.TS. Lê Viết Ngư

Phó Khoa
ThS. Nguyễn Trọng Chiến

1983-1990

Trưởng khoa
Trần Khánh Hưng

Phó Khoa
PGS.TS. Lê Viết Ngư

1976-1983

Trưởng khoa
Võ Tiếp

Phó Khoa

1973-1975

Trưởng khoa
Lê Thanh Hà

Phó Khoa

-1973

Trưởng khoa
Võ Văn Thơ

Phó Khoa


Right menu loadding...
0
Thành lập từ năm
0
GV trình độ GS/PGS/TS
0
Nghiên cứu sinh
0
Bài báo WoS năm 2023
0
Tài liệu nội sinh
0
Bằng khen (Thủ tướng, Bộ GD&ĐT)