LL & PPDH Toán học


Kết hợp kiến thức quy trình và kiến thức khái niệm về phương trình trong giải quyết các vấn đề thực tế

Mục tiêu của luận án nhằm khảo sát kiến thức khái niệm, kiến thức quy trình và khả năng kết hợp kiến thức khái niệm và kiến thức quy trình với KTBC của HS trong giải quyết các vấn đề thực tế về nội dung PT; khảo sát năng lực GQVĐ về nội dung PT của HS. Trên cơ sở đó, luận án nghiên cứu thiết kế các tiếp cận dạy học nhằm phát triển kiến thức khái niệm và năng lực GQVĐ về PT của HS. 
Năm: 2023 . Ngôn ngữ: VN . Số trang: 295

Phát triển kiến thức và thực hành nghiệp vụ của giáo viên Toán tương lai để dạy học thống kê

Mục tiêu tổng quát của nghiên cứu này là đánh giá và phát triển các kiểu kiến thức của GVTTL để dạy học thống kê. Cụ thể, đề tài xem xét đánh giá các kiểu kiến thức nội dung và kiến thức sư phạm của các GVTTL để dạy học đối tượng tri thức biểu đồ thống kê, các số đặc trưng đo xu thế trung tâm trên biểu đồ thống kê và độ phân tán của dữ liệu trên biểu biểu đồ thống kê cụ thể là biểu đồ cột và biểu đồ  histogram (còn gọi là biểu đồ tần số, tần suất hình cột) 
Năm: 2022 . Ngôn ngữ: VN . Số trang: 267

Kiến thức toán để dạy học đạo hàm của giáo viên toán tương lai

- Mục tiêu của nghiên cứu này là phân tích và đánh giá ba kiểu kiến thức toán (Kiến thức đặc thù chuyên ngành, Kiến thức về việc học của học sinh, Kiến thức về việc dạy) để dạy học khái niệm và ý nghĩa đạo hàm của các giáo viên toán trung học tương lai.- Đưa ra những kết luận có ý nghĩa về kiến thức toán để dạy học đạo hàm và vấn đề phát triển năng lực nghiệp vụ cho giáo viên toán trung học tương lai hiện nay trong một số cơ sở đào tạo giáo viên. 
Năm: 2017 . Ngôn ngữ: VN . Số trang: 73

Sáng tạo Toán học

Phần 1 cuốn sách trình bày các nội dung: Các phương pháp đặc biệt (phương pháp hai quỹ tích, phương pháp Đề Các, phép đệ quy, phương pháp chống), tiến tới một phương pháp tổng quátPhần 2 trình bày các nội dung: Nảy ra ý, công việc của trí óc, kỹ luật trí tuệ, các quy luật của sự khám phá và phát hiện, phỏng đoán và phương pháp khoa học, về học tập, giảng dạy và học cách giảng dạy.     
Năm: 2010 . Ngôn ngữ: VN . Số trang: 410

Kiến thức để dạy học đạo hàm và năng lực nghiệp vụ của giáo viên Toán tương lai

Mục tiêu tổng quát của luận án là đánh giá, phát triển các kiểu kiến thức và năng lực nghiệp vụ sư phạm của GV toán trung học tương lai về  chủ đề đạo hàm ở phổ thông 
Năm: 2021 . Ngôn ngữ: VN . Số trang: 240

Sáng tạo Toán học

Phần 1 cuốn sách trình bày các nội dung: Các phương pháp đặc biệt (phương pháp hai quỹ tích, phương pháp Đề Các, phép đệ quy, phương pháp chống), tiến tới một phương pháp tổng quátPhần 2 trình bày các nội dung: Nảy ra ý, công việc của trí óc, kỹ luật trí tuệ, các quy luật của sự khám phá và phát hiện, phỏng đoán và phương pháp khoa học, về học tập, giảng dạy và học cách giảng dạy.     
Năm: 2010 . Ngôn ngữ: VN . Số trang: 410

Bài giảng phương pháp luận nghiên cứu khoa học (Dành cho các lớp Toán 2)

Tổng quan về phương pháp nghiên cứu khoa học dành cho sinh viên các lớp Toán 2 trường đại học Sư phạm Huế
Tác giả: Phan Văn Danh
Năm: 2011 . Ngôn ngữ: VN . Số trang: 115

Trends in teaching and learning of mathematical modelling : ICTMA 14

pt. 1. Modelling from primary to upper secondary school: Findings of empirical research -- pt. 2. Looking deeper into modelling processes: Studies with a cognitive perspective -- pt. 3. Mathematical modelling in teacher education -- pt. 4. Using technologies: New possibilities of teaching and learning modelling -- pt. 5. Modelling competency: Teaching, learning and assessing competencies -- pt. 6. Modelling in tertiary education -- pt. 7. Modelling examples and modelling projects: Concrete cases -- pt. 8. Theoretical and curricular reflections on mathematical modelling.
Năm: 2011 . Ngôn ngữ: ,EN . Số trang: 747

Thiết kế nhiệm vụ kết hợp phân bậc tư duy toán để nâng mức năng lực giải quyết vấn đề hiện thực

Luận văn nghiêm cứu các vấn đề cụ thể sau:
Tìm hiểu khả năng GQVĐ toán hiện thực của học sinh. Giới thiệu một số phân bậc tư duy hiện nay được sử dụng nhiều: MATH, Sangwin… Đề xuất một phân loại tư duy tổng hợp nhằm nâng cao năng lực giải quyết vấn đề hiện thực của học sinh.
Thiết kế nhiệm vụ toán về chủ đề dãy số dựa trên phân bậc tư duy đã nêu. Khảo sát tính khả thi của nhiệm vụ đã đưa ra trong quá trình giải quyết vấn đề hiện thực của học sinh THPT. Đưa ra những kết luận và đề xuất có ý nghĩa về dạy học chủ đề dãy số ở THPT hiện nay.
Năm: 2020 . Ngôn ngữ: VN . Số trang: 88

Dạy học đạo hàm thông qua mô hình hoá toán học

Sơ lược về quá trình phát triển của đạo hàm. Phân tích được hai mặt của quá trình mô hình hóa toán học: Học để mô hình hóa và mô hình hóa để học toán
Năm: 2020 . Ngôn ngữ: VN . Số trang: 92

Sử dụng phép dựng hình mềm trong thiết kế nhiệm vụ toán trên môi trường hình học động

Xác định vai trò của hình học động trong thiết kế nhiệm vụ toán học, từ đó khảo sát sử dụng phép dựng hình mềm để thiết kế nhiệm vụ toán học trong DGE.
Đánh giá quá trình sử dụng phép dựng hình mềm trong thực hành dạy học để thiết kế các nhiệm vụ toán học ở nhà trường
Tác giả: Huỳnh Minh Sơn
Năm: 2020 . Ngôn ngữ: VN . Số trang: 110

Kiến thức nội dung toán để dạy học xác suất có điều kiện của giáo viên toán tương lai

Đề tài xem xét đánh giá các kiểu kiến thức toán của giáo viên toán tƣơng lai để dạy học đối tƣợng tri thức xác suất có điều kiện.
Tác giả: Phạm Văn Công
Năm: 2020 . Ngôn ngữ: VN . Số trang: 82

Tích hợp phân bậc tư duy với tăng phạm vi loại câu hỏi đáp ứng đánh giá xếp hạng năng lực toán

Luận văn xây dựng hệ thống các câu hỏi với phạm vi được mở rộng để đáp ứng nhu cầu đánh giá xếp hạng năng lực toán của học sinh Trung học phổ thông (học sinh lớp 11), cùng với đó là sử dụng các phiếu điều tra để đánh giá học sinh về sự phân bậc tư duy.
Năm: 2020 . Ngôn ngữ: VN . Số trang: 97

Kết hợp kiến thức quy trình và kiến thức khái niệm về phương trình trong giải quyết các vấn đề thực tế

Mục tiêu của luận án nhằm khảo sát kiến thức khái niệm, kiến thức quy trình và khả năng kết hợp kiến thức khái niệm và kiến thức quy trình với KTBC của HS trong giải quyết các vấn đề thực tế về nội dung PT; khảo sát năng lực GQVĐ về nội dung PT của HS. Trên cơ sở đó, luận án nghiên cứu thiết kế các tiếp cận dạy học nhằm phát triển kiến thức khái niệm và năng lực GQVĐ về PT của HS. 
Năm: 2023 . Ngôn ngữ: VN . Số trang: 295

Phát triển kiến thức và thực hành nghiệp vụ của giáo viên Toán tương lai để dạy học thống kê

Mục tiêu tổng quát của nghiên cứu này là đánh giá và phát triển các kiểu kiến thức của GVTTL để dạy học thống kê. Cụ thể, đề tài xem xét đánh giá các kiểu kiến thức nội dung và kiến thức sư phạm của các GVTTL để dạy học đối tượng tri thức biểu đồ thống kê, các số đặc trưng đo xu thế trung tâm trên biểu đồ thống kê và độ phân tán của dữ liệu trên biểu biểu đồ thống kê cụ thể là biểu đồ cột và biểu đồ  histogram (còn gọi là biểu đồ tần số, tần suất hình cột) 
Năm: 2022 . Ngôn ngữ: VN . Số trang: 267

Kiến thức để dạy học đạo hàm và năng lực nghiệp vụ của giáo viên Toán tương lai

Mục tiêu tổng quát của luận án là đánh giá, phát triển các kiểu kiến thức và năng lực nghiệp vụ sư phạm của GV toán trung học tương lai về  chủ đề đạo hàm ở phổ thông 
Năm: 2021 . Ngôn ngữ: VN . Số trang: 240

Nhận thức và thái độ của học sinh khi tham gia vào mô hình hóa toán học xác thực

Nghiên cứu sự thay đổi về năng lực mô hình hóa toán học ở khía cạnh nhận thức của học sinh khi tham gia giải quyết các tình huống xác thực.Nghiên cứu các yếu tố thuộc về tâm lý như thái độ đối với Toán của học sinh trước và sau khi tham gia mô hình hóa toán học, tập trung vào các nhiệm vụ xác thực.Nghiên cứu vai trò và sự hỗ trợ của giáo viên trong mô hình hóa toán học xác thực. 
Năm: 2021 . Ngôn ngữ: VN . Số trang: 203

Nghiên cứu bài học của giáo viên tập trung vào khám phá toán của học sinh trong dạy học môn toán ở trường trung học phổ thông

Làm rõ thực trạng của hoạt động bồi dưỡng NLDH của GV toán và khám phá tác động của NCBH tập trung vào KPT đến NLDH của GV toán và việc học toán của HS ở trường THPT
Năm: 2014 . Ngôn ngữ: VN . Số trang: 229

Kiến thức toán để dạy học đạo hàm của giáo viên toán tương lai

- Mục tiêu của nghiên cứu này là phân tích và đánh giá ba kiểu kiến thức toán (Kiến thức đặc thù chuyên ngành, Kiến thức về việc học của học sinh, Kiến thức về việc dạy) để dạy học khái niệm và ý nghĩa đạo hàm của các giáo viên toán trung học tương lai.- Đưa ra những kết luận có ý nghĩa về kiến thức toán để dạy học đạo hàm và vấn đề phát triển năng lực nghiệp vụ cho giáo viên toán trung học tương lai hiện nay trong một số cơ sở đào tạo giáo viên. 
Năm: 2017 . Ngôn ngữ: VN . Số trang: 73

Phát triển năng lực nghề nghiệp của giáo viên toán tương lai theo tiếp cận tình huống trong ngữ cảnh dạy học chủ đề đạo hàm

Mục tiêu tổng quát của đề tài là đánh giá, phát triển kỹ năng tri nhận, lý giải, ra quyết định trong tình huống dạy học của GV toán trung học tương lai thông qua phân tích bài học dựa trên video. Từ đó xem xét và đặc trưng mối quan hệ giữa các kiểu kiến thức toán để dạy học và kỹ năng tri nhận, lý giải, ra quyết định trong tình huống dạy học của GVTTL. Từ đó đưa ra những đề xuất có cơ sở khoa học đối với việc đổi mới nội dung đào tạo nghiệp vụ dạy học đối với GVTTL ở các cơ sở đào tạo GV hiện nay.
Năm: 2020 . Ngôn ngữ: VN . Số trang: 109

Dạy học theo bối cảnh với chủ đề tích phân xác định cho sinh viên ngành kinh tế

Nghiên cứu mô hình dạy học theo bối cảnh CTL và một phương án nhằm thực hiện CTL là REACT.
- Đưa ra kết luận về: (1) việc vận dụng phương án REACT để dạy học nội dung TPXĐ là hiệu quả và thực sự giúp SV tích hợp các kiểu học tập với nhau một cách phù hợp; (2) tính phù hợp và tích cực của dạy học toán theo bối cảnh với nội dung TPXĐ cho SV kinh tế ở Việt Nam.
Năm: 2019 . Ngôn ngữ: VN . Số trang: 92

Vận dụng phương pháp dạy học lấy khảo sát làm trung tâm trong dạy học toán ở trường trung học phổ thông

Nghiên cứu này nhằm mục đích tìm kiếm những thay đổi trong việc lựa chọn và thiết kế các nhiệm vụ học tập của GV và việc học toán của HS ở trường trung học phổ thông trong môi trường KST. Từ đó đề xuất một số cách thức vận dụng tiếp cận KST trong việc dạy học toán nhằm đổi mới các thực hành dạy học toán ở bậc học này
Năm: 2014 . Ngôn ngữ: VN . Số trang: 76
(Nguồn từ TT Thông tin - Thư viện, trường ĐH Sư phạm Huế)

Right menu loadding...
0
Thành lập từ năm
0
GV trình độ GS/PGS/TS
0
Nghiên cứu sinh
0
Bài báo WoS năm 2023
0
Tài liệu nội sinh
0
Bằng khen (Thủ tướng, Bộ GD&ĐT)