Đại số và Lý thuyết số


Môđun giả-s-nội xạ

Định nghĩa lớp môđun giả-s-nội xạ và chứng minh một số đặc trưng của lớp môđun này.
Năm: 2017 . Ngôn ngữ: VN . Số trang: 25

Nghiên cứu tính Lefschetz của đại số Artin và các bất biến đại số của đại số phân bậc chuẩn

Nghiên cứu tính chất Lefschetz của đại số Artin, đơn thức liên kết với đồ thị, từ đó thiết lập mở rộng một số kết quả liên quan đến Iđêan nguyên tố liên kết của lũy thừa của iđêan trong hai vành đa thức trên hai tập biến rời nhau và tính chất bền vững của tổng hai iđêan
Năm: 2021 . Ngôn ngữ: VN . Số trang: 73

Giáo trình xác suất thống kê

Giáo trình được chia thành 6 chương gồm 3 chương dành cho phần xác suất và 3 chương dành cho phần phân tích thống kê. Những khái niệm và công thức cơ bản được trình bày và được minh hoạ bằng nhiều thí dụ áp dụng.
Năm: 2003 . Ngôn ngữ: VN . Số trang: 242

Three topics on Hilbert functions: Froberg’s Conjecture, Hilbert coefficients and deformations of local rings

The notion of Hilbert Function is central in Commutative Algebra and it has important applications in Algebraic Geometry, Combinatorics, Singularity Theory and Computational Algebra.
In this thesis we shall deal with different aspects of the theory of Hilbert functions by presenting our contribution concerning three problems of great interest through the last decades in this area of dynamic mathematical activity. The first part of the thesis concerns the study of the Hilbert function of standard graded algebras. In his famous paper "Uber die Theorie der algebraischen Formen" (see [28]) pub- ¨ lished more than a century ago, Hilbert proved that a graded module M over a polynomial ring has a finite graded resolution and he concluded from this fact that its Hilbert function is of polynomial type. The Hilbert function of the homogeneous coordinate ring of a projective variety V , which classically was called the postulation of V , is a rich source of discrete invariants of V and its embedding. The dimension, the degree and the arithmetic genus of V can be immediately read from the generating function of the Hilbert function
Tác giả: Van Duc Trung
Năm: 2021 . Ngôn ngữ: ,EN . Số trang: 61

Giáo trình xác suất thống kê

Giáo trình được chia thành 6 chương gồm 3 chương dành cho phần xác suất và 3 chương dành cho phần phân tích thống kê. Những khái niệm và công thức cơ bản được trình bày và được minh hoạ bằng nhiều thí dụ áp dụng.
Năm: 2003 . Ngôn ngữ: VN . Số trang: 242
Tác giả: Phan Văn Danh
Năm: 0 . Ngôn ngữ: VN . Số trang: 125

Linear algebra

The lecture note provides for the students to understand the topics vector spaces, matrix algebra, linear maps, determinants, and system of linear equations. In this text, students can see a lot of examples and exercises in order to help them under-standing what is necessary. 
Tác giả: Cao Huy Linh
Năm: 2012 . Ngôn ngữ: ,EN . Số trang: 136

Toán rời rạc

Giới thiệu các kiến thức cơ bản và bài toán về lý thuyết tổ hợp, lý thuyết đồ thị, hàm đại số logic được ứng dụng trong toán rời rạc
Năm: 2003 . Ngôn ngữ: VN . Số trang: 295

Một số loại mã constacyclic và ứng dụng

Tổng quan về lý thuyết mã hoá và lịch sử phát triển. Các khái niệm cơ bản trong lý thuyết mã hoá cũng như các loại mã quan trọng như mã tuyến tính, mã cyclic, mã constacyclic
Năm: 2020 . Ngôn ngữ: VN . Số trang: 45

Dạng chuẩn smith và một số bài toán liên quan

Giới thiệu định lý dạng chuẩn Smith trên một miền Ideal chính, thuật toán tìm dạng chuẩn trên một miền Euclide (ED)
Năm: 2019 . Ngôn ngữ: VN . Số trang: 33

Phương trình tham số và phương trình xấp xỉ của đường cong đại số hữu tỉ phẳng

Một số kiến thức về vành đa thức nhiều biến, Iđêan trong vành đa thức, kết thức của hai đa thức, đường cong đại số trong mặt phẳng affine và mặt phẳng xạ ảnh. 
Năm: 2019 . Ngôn ngữ: VN . Số trang: 88

Đại số Hopf của tích quasi-shuffle

Trình bày kiến thức cơ sở về tích ten-xơ, đại số Hopf và một số khái niệm về tổ hợp từ trên từ vựng, dạng tổng quát về tích quasi-shuffle theo hàm biến dạng fi và nghiên cứu một vài biến dạng của nó
Tác giả: Đỗ Thế Kỷ
Năm: 2019 . Ngôn ngữ: VN . Số trang: 53

Môđun bất biến qua tự đẳng cấu của bao và ứng dụng

Trình bày định nghĩa, định lí cơ bản và chứng minh một số định lí cần thiết trong ứng dụng của Môđun bất biến qua tự đẳng cấu của bao
Năm: 2019 . Ngôn ngữ: VN . Số trang: 47

Three topics on Hilbert functions: Froberg’s Conjecture, Hilbert coefficients and deformations of local rings

The notion of Hilbert Function is central in Commutative Algebra and it has important applications in Algebraic Geometry, Combinatorics, Singularity Theory and Computational Algebra.
In this thesis we shall deal with different aspects of the theory of Hilbert functions by presenting our contribution concerning three problems of great interest through the last decades in this area of dynamic mathematical activity. The first part of the thesis concerns the study of the Hilbert function of standard graded algebras. In his famous paper "Uber die Theorie der algebraischen Formen" (see [28]) pub- ¨ lished more than a century ago, Hilbert proved that a graded module M over a polynomial ring has a finite graded resolution and he concluded from this fact that its Hilbert function is of polynomial type. The Hilbert function of the homogeneous coordinate ring of a projective variety V , which classically was called the postulation of V , is a rich source of discrete invariants of V and its embedding. The dimension, the degree and the arithmetic genus of V can be immediately read from the generating function of the Hilbert function
Tác giả: Van Duc Trung
Năm: 2021 . Ngôn ngữ: ,EN . Số trang: 61

Môđun nội xạ cốt yếu: các đặc trung và mở rộng

Nghiên cứu các tính chất của môđun nội xạ cốt yếu và tựa nội xạ cốt yếu, đồng thời đưa ra các kết quả liên quan giữa lớp môđun nội xạ cốt yếu và lớp môđun bất biến đẳng cấu
Năm: 2020 . Ngôn ngữ: VN . Số trang: 93

Hệ nhân tử trong nhóm phạm trù phân bậc

Luận án nghiên cứu về lớp hàm tử monoidal giữa các nhóm phạm trù, để từ đó phân lớp phạm trù các nhóm phạm trù và phạm trù các nhóm phạm trù bên
Tác giả: Phạm Thị Cúc
Năm: 2014 . Ngôn ngữ: VN . Số trang: 115

Về căn Jacobson, Js-căn và các lớp căn của nửa vành

Đề tài sử dụng công cụ J-Căn Js-căn để nghiên cứu cấu trúc của mốt số lớp các nữa vành và thiết lập một vài kết quả liên quan đến căn Jacobson trong lý thuyết vành cho trường hợp nửa vành. Nghiên cứu các vấn đề liên quan đến lớp căn các nửa vành như: Đề xuất khái niệm nửa vành con chấp nhận được và đặc trưng theo khái niệm nửa vành con chấp nhận được và đồng cấu, xây dựng lớp căn từ một lớp cho trước các nửa vành và nghiên cứu tính di truyền của lớp căn nửa vành
Tác giả: Lê Hoàng Mai
Năm: 2016 . Ngôn ngữ: VN . Số trang: 91

Môđun giả-s-nội xạ

Định nghĩa lớp môđun giả-s-nội xạ và chứng minh một số đặc trưng của lớp môđun này.
Năm: 2017 . Ngôn ngữ: VN . Số trang: 25

Nghiên cứu tính Lefschetz của đại số Artin và các bất biến đại số của đại số phân bậc chuẩn

Nghiên cứu tính chất Lefschetz của đại số Artin, đơn thức liên kết với đồ thị, từ đó thiết lập mở rộng một số kết quả liên quan đến Iđêan nguyên tố liên kết của lũy thừa của iđêan trong hai vành đa thức trên hai tập biến rời nhau và tính chất bền vững của tổng hai iđêan
Năm: 2021 . Ngôn ngữ: VN . Số trang: 73

Ánh xạ hữu tỉ và một số vấn đề liên quan đến iđêan cơ sở

Nghiên cứu ảnh ngược của ánh xạ hữu tỉ trong mối liên hệ với iđêan cơ sở của nó. Nghiên cứu mối liên hệ giữa ảnh ngược của ánh xạ hữu tỉ và giá
Năm: 2020 . Ngôn ngữ: VN . Số trang: 90

Nghịch đảo Moore-Penrose của ma trận

Đề tài nghiên cứu các kết quả liên quan đến các nghịch đảo Moore-Penrose trong trường hợp tổng quát và các biểu diễn tường minh cho nghịch đảo Moore-Penrose của một số dạng ma trận đặc biệt, và ứng dụng của nó
Năm: 2014 . Ngôn ngữ: VN . Số trang: 57
(Nguồn từ TT Thông tin - Thư viện, trường ĐH Sư phạm Huế)

Right menu loadding...
0
Thành lập từ năm
0
GV trình độ GS/PGS/TS
0
Nghiên cứu sinh
0
Bài báo WoS năm 2023
0
Tài liệu nội sinh
0
Bằng khen (Thủ tướng, Bộ GD&ĐT)